Nákup športovej výbavy

PREBIEHAJÚCE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 

Verejné obstarávanie na zákazku „Nákup športovej výbavy“. 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“;  Podprogram č. 4 Nákup športovej výbavy;

Názov projektu: Futbal pre deti;  Číslo projektu PRS-1077/2019/4.

Publikované: 20. 02. 2020

 

Dokumenty na stiahnutie pre uchádzačov: 

– Výzva na predkladanie ponúk

– Návrh uchádzača na plnenie hodnotiaceho kritéria

– Zadanie na ocenenie predmetu zákazky

– Čestné vyhlásenie uchádzača (vzor)            

– Kúpna zmluva

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: zákazka “Nákup športovej výbavy”

Kúpna zmluva